Mekana Stratejik Müdahaleler

StraSpace

 

StraSpace, mekana stratejik müdahalelerde bulunmayı amaçlamaktadır. StraSpace'in faaliyetleri 4 alanda yoğunlaşmaktadır: (1) her ölçekte mekansal, ekonomik ve sosyal kalkınma planları, (2) sosyal etki değerlendirmesi, (3) ekonomik durum tespiti ve fizibilite hazırlanması, (4) proje geliştirme ve hibe danışmanlığı. StraSpace, önde gelen kurum ve kuruluşlarla çalışmayı, stratejik, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunmayı ve sorunları anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

StraSpace, en temel kaynağının iyi eğitimli ve deneyimli insan kaynağı olduğunun farkındadır. StraSpace ekibi 20 yıldan fazla bir süredir başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan ve çeşitli sektörlerdeki müşterilerle çalışmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri, eğilimleri ve gereksinimleri sürekli ve yakından izleyerek ve teknolojilerden yararlanarak kendini ve yaklaşımlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. StraSpace, yapılı çevreye değer katarak kentsel ve kırsal çevrenin kalitesini artırmayı ve doğayı korumayı hedeflemektedir.

 

StraSpace daha fazla küresel ortaklık kurmayı amaçlamaktadır.

 

•    Mekansal, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planları.

 

•    Güvenli ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim.

 

•    Sosyal Etki Değerlendirmesi.

 

•    Ekonomik ve Finansal Durum Tespiti ve Fizibilite.

 

•    Proje Geliştirme ve Hibe Danışmanlığı.


 

Hüseyin ÇİÇEK -Müdür, Şehir ve Bölge Plancısı

 

Dr. Çiçek, 2020 yılından bu yana StraSpace Planlama ve Danışmanlık’da Müdür ve Şehir ve Bölge Plancısı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 2002 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisansını Şehir Planlama alanında Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Bölgesel Kalkınma alanında doktora derecesine sahiptir.


Kariyerine 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde proje asistanı olarak başlamıştır. Dr. Çiçek, kariyerine 2004-2020 yılları arasında özel sektörde ulusal ve uluslararası birçok projenin çeşitli aşamalarında Takım Lideri, Şehir ve Bölge Plancısı, Yeniden Yerleşim ve Sosyal Uzman ve CBS Uzmanı olarak devam etmiştir.


Dr. Çiçek ayrıca 2013-2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak CRP 301-302 Planning Studio V-VI lisans derslerini vermiştir.


Ulusal ve bölgesel ölçekte birçok mekansal gelişim projesinde çalışmış, vizyon ve strateji geliştirmiştir. Ayrıca birçok uluslararası finansmanlı büyük ölçekli projede çalışmış ve uluslararası çevresel ve sosyal standartlar ve ilkelere göre uygulamalar yapmış ve uygulamaları denetlemiştir.


2020 yılında StraSpace Planlama ve Danışmanlık'ı kuran Dr. Çiçek, ulusal ve uluslararası projelerde yönetici, takım lideri ve kilit uzman olarak çalışmaktadır.


Profesyonel ve akademik çalışmaları ve yayınları ağırlıklı olarak bölgesel kalkınma, stratejik planlama, dirençlilik, kentsel sürdürülebilirlik, kentsel ulaşım, sosyal ve kültürel miras etki değerlendirmesi, yeniden yerleşim ve CBS konularına odaklanmaktadır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi ve Uluslararası Bölge Bilimi Derneği üyesidir.


HİZMETLERİMİZ

PLANLAMA

StraSpace, aşağıdaki alanlarda araştırma ve analizler yapar ve etkili plan ve politikalar üretir:

Devamı...
SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

StraSpace, yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensipleri, AYB veya diğer kredi veren kurumlar gibi) düzenlemelere göre Sosyal Etki Değerlendirmesi yapmaktadır.

Devamı...
EKONOMİK VE FİNANSAL DURUM TESPİTİ VE FİZİBİLİTE

StraSpace teknik, ekonomik, finansal, sosyal ve çevresel bilgileri toplar ve analiz eder, mevcut durum hakkında bilgi sağlar ve mevcut veya potansiyel/ gelecekteki riskleri belirler.
Devamı...
PROJE GELİŞTİRME VE HİBE DANIŞMANLIĞI

StraSpace kurumların potansiyeli ve ihtiyaçlarına yönelik ve açık hibe çağrılarıyla uyumlu mekansal, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik her türlü proje fikiri geliştirme aşamasından...
Devamı...

PLANLAMA

StraSpace, aşağıdaki alanlarda araştırma ve analizler yapar ve etkili planlama ve politikalar üretir:

 

 • Ülke Ölçeğinde Master Planlar

StraSpace, titiz analizlere ve önceliklere dayanan çeşitli sektörler için Ülke Ölçeğinde Master Planlar hazırlar.

 

 • Bölgesel Kalkınma Planları

StraSpace, Bölgesel Kalkınma Planları için etkili politikalar oluşturmada içsel ve dışsal politikalarla desteklediği benzersiz yaklaşımı kullanmaktadır.

StraSpace, sosyo-ekonomik kalkınmayı amaçlayan, sektörel hedefleri tanımlayan, titiz analizlere ve Ulusal Kalkınma Planına, Ülke ölçeğinde master planlara ve önceliklere dayalı olarak bölgelere yönelik vizyon ve stratejiler içeren Bölgesel Kalkınma Planları geliştirmektedir.

 

 • Bütünleşik Kentsel Gelişim Stratejileri

StraSpace, belirli kentsel konular veya kentsel alanlar için bütünleşik geliştirme stratejileri üretmektedir.

 

 • Planlama ve Finansal Politikalar

StraSpace, bir kuruluşun mevcut politika ve araçlarının örneğin yasal çerçevenin, finansal ve kurumsal kapasitelerin planlama politikasının veya stratejilerini desteklemesi için çalışmalar yürütür.

 

 • Deprem (Sakınım) Master Planları

StraSpace, sektörel risk analizi, risk tahmini ve kentsel risk yönetimi ve fiziksel müdahaleler (kentsel dönüşüm ve müdahale alanları vb.), organizasyon ve finans modeli dahil olmak üzere kapsamlı risk azaltma stratejileri sunmaktadır.

 

 • Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejileri

StraSpace, kapsamlı analize ve katılımcı modele dayanan sosyal ve ekonomik kalkınma stratejileri geliştirmektedir.

 

 • Kentsel Dönüşüm Stratejileri

StraSpace, fiziksel dönüşümü iyi planlama, kentsel tasarım ve kent ekonomisi ile birlikte ele alan katılımcı kentsel dönüşüm stratejileri geliştirmektedir.

 

 • Kentsel Sorunlar ve Sosyo-Ekonomi Araştırmaları

StraSpace, şehirlerin fiziki ve ekonomik evrimi, kentsel ekonomiler, kentsel gelişim modelleri ve kentlerin sosyo-ekonomik coğrafyası dahil olmak üzere bir dizi konuya ilişkin araştırmalar yürütmekte ve koordine etmektedir.

 

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

StraSpace çalışmalarında verileri mekansallaştırmak, analiz etmek için Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanmaktadır ve proje özelinde veri tabanı ve tematik haritalar hazırlamaktadır. StraSpace ayrıca açık kaynak verileri kaynaklarından çalışamalara özgü veriler üretmekte ve kullanmaktadır.

 

SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

StraSpace, yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensipleri, AYB veya diğer kredi veren kurumlar gibi) düzenlemelere göre Sosyal Etki Değerlendirme Raporları ve Kamulaştırma (Arazi Edinimi) ve Yeniden Yerleşim Eylem Planları ve Gelir Iyileştirme Planları hazırlamaktadır.

 

 • Sosyal İzleme

StraSpace ayrıca inşaat ve işletme öncesi ve sırasında izleme hizmetleri sunmaktadır.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

StraSpace, yerel ve uluslararası (Dünya Bankası, IFC, Ekvator Prensipleri, AYB veya diğer kredi veren kurumlar gibi) düzenlemelere göre iş sağlığı ve güvenliği yönetim planları hazırlamakta, uygulamaları izlemekte ve raporlamaktadır.

 

EKONOMİK VE FİNANSAL DURUM TESPİTİ VE FİZİBİLİTE

StraSpace teknik, ekonomik, finansal, sosyal ve çevresel bilgileri toplar ve analiz eder, mevcut durum hakkında bilgi sağlar ve mevcut veya potansiyel / gelecekteki riskleri belirler.

StraSpace, enerji, altyapı, ulaşım, sağlık yatırımları ve gayrimenkul geliştirme gibi çeşitli sektörler için Ekonomik ve Finansal Durum Tespiti ve Kapasite Tespiti çalışmaları sunmaktadır.

 

 • Finansal ve Ekonomik Fizibilite

StraSpace ayrıca enerji, altyapı, ulaşım, sağlık yatırımları ve gayrimenkul geliştirme gibi çeşitli sektörler için Finansal ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları sunmaktadır.

 

 • Kreditör Danışmanlığı

StraSpace, çeşitli senaryolar altında yüksek kaliteli durum tespiti ile kredi verenleri karar süreçlerinde destekler.

 

 

PROJE GELİŞTİRME VE HİBE DANIŞMANLIĞI

StraSpace kurumların potansiyeli ve ihtiyaçlarına yönelik ve açık hibe çağrılarıyla uyumlu mekansal, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik her türlü proje fikiri geliştirme aşamasından izleme ve değerlendirilmesine kadar olan süreçleri kapsayacak şekilde aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak üzere hizmet sunmaktadır.

 • Proje Geliştirme
 • Proje Uygulama
 • Bütçe Yönetimi
 • Eğitimler
 • İzleme ve Değerlendirme

 

 

REFERANSLARIMIZ

Projeleri görmek için ülke veya il üzerine tıklayınız...

İLETİŞİM

Adres:  Konutkent Mahallesi 3035. Cadde No:74

Suit Tower B Blok No:80

Çankaya/ANKARA

Telefon:  +90 312 939 40 78

Eposta:    info@straspace.com

 

WYSIWYG Web Builder